Schooleigen visie Sancta Maria

Sancta Maria maakt deel uit van de scholengemeenschap Molenland. Omdat wij enkel eerste en tweede graad hebben, vallen wij toch wel op in het onderwijslandschap. Maar net door die kleinschaligheid, voelen onze leerlingen zich thuis en geborgen, voelen ze zich aangesproken en vormen ze een hechte gemeenschap. De communicatie en het contact met ouders en leerlingen verloopt vlot, waardoor we altijd kort op de bal kunnen spelen om zo onze leerlingen de gepaste begeleiding te bieden.

Leerlingen kunnen bij ons terecht voor zowel ASO, TSO als BSO, waardoor de school een perfecte weerspiegeling is van de huidige maatschappij. In het opvoedingsproject dat wij nastreven, vinden wij deze verscheidenheid aan interesses en capaciteiten dan ook een zeer waardevol gegeven.

Elke school draagt een visie uit. Jonge mensen begeleiden tijdens hun zoektocht naar en het ontwikkelen van een eigen identiteit en persoonlijkheid is een boeiende maar moeilijke uitdaging. Sancta Maria wil een school zijn waar alle leerkrachten, vanuit hun persoonlijk engagement én in samenwerking met elkaar, de algemene en persoonlijke ontwikkeling van elk kind als einddoel stellen. Sancta Maria wil ook een school zijn waar alle leerlingen zich thuis kunnen voelen en zich vanuit dit vertrouwen ten volle kunnen ontplooien.

 

Wij willen...

een school zijn die leert leren

Leren is veel meer dan alleen maar het verzamelen van kennis. Wat kinderen leren, moeten ze kunnen toepassen in een steeds complexere wereld. Leerkrachten stimuleren en ondersteunen elke leerling, rekening houdend met zijn of haar kwaliteiten, talenten en beperkingen. We begeleiden hen in het opbouwen van  een goede studiemethode en besteden daarbij veel aandacht aan het leerproces. We leren hen uitdagingen aan te gaan en doorzettingsvermogen te ontwikkelen. Door differentiëring en remediëring willen we de talenten van alle jongeren maximaal ontwikkelen.

 

een school zijn die zorgzaam met anderen omgaat

We zijn een katholieke school en ons opvoedingswerk is christelijk geïnspireerd. We willen leerlingen een spirituele houvast voor het leven aanreiken. Dit uit zich niet alleen in het klassikaal ochtendgebed bij de start van elke schooldag en de bezinningsmomenten bij Allerheiligen, Kerstmis en Pasen, maar is ook verweven in het schoolgebeuren van elke dag. Wij willen dat elke leerling in de eerste plaats zichzelf graag ziet en fier is op zijn talenten, maar ook inzicht krijgt in zijn zwakke punten om er op een constructieve manier te leren mee omgaan. Pas dan kunnen ze elkaar ten volle graag zien en respecteren, elk met hun eigen sterke en zwakke punten.

Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen, zich kunnen inleven in de emoties van anderen, respect hebben voor elkaar en zorgzaam omgaan met elkaar zijn christelijke waarden, die we in ons schoolklimaat vooreerst proberen te vertalen in de  verschillende lessen en vakken, maar vooral ook in onze dagdagelijkse omgang met elkaar.

 

een school zijn die respectvol omgaat met zijn leefomgeving

Elke leerling is evenwaardig in zijn uniek en anders zijn. Daarom benaderen we elk kind zoveel mogelijk vanuit zijn eigen leefwereld en cultuur. We brengen hen respect bij voor ieders leefwereld en cultuur en leren hen ook zorgzaam omgaan met de natuur en het milieu. Van daaruit bouwen we aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van het kind.

 

een vaardige school zijn die kritisch is

We willen dat de leerlingen in de loop van hun studieloopbaan hun kwaliteiten leren kennen in functie van hun studie - en beroepskeuze. We willen hen de nodige vaardigheden (initiatief nemen, mogelijkheid tot communicatie, creativiteit, flexibiliteit, …) bijbrengen die bij de verdere studie of in hun beroepsleven belangrijk zijn. Via BZL (begeleid zelfstandig leren) en IO (Integrale opdrachten) leren we de leerlingen zelfstandig opdrachten maken en hierbij zelfkritisch te zijn tijdens het hele leerproces.

Naast het vakgebonden leerproces willen we ook dat de leerlingen zich vragen stellen over hun rol in de maatschappij, over belangrijke waarden die ze willen nastreven, over wat ze al dan niet willen of kunnen bereiken, over geluk en tegenslag, over  Kerk en geloof… We leren de leerlingen met een open geest kijken naar de maatschappij in al haar facetten. Zo bereiden we hen voor op een actieve rol in de steeds complexer wordende maatschappij. Een kritische ingesteldheid is daarbij onontbeerlijk. Leerlingen moeten leren reflecteren, oordelen en handelen om hun eigen identiteit te ontdekken en verder te ontwikkelen.

 

een school zijn die samen-werkt

In veel lessen moeten leerlingen samenwerken om bepaalde opdrachten tot een goed einde te brengen. Maar daarnaast zijn er ook de activiteiten waarbij leerlingen en leerkrachten mekaar beter leren kennen en waarderen. De vakoverschrijdende activiteiten zoals de cultuurdag, de sportdag, de pastorale activiteiten, activiteiten rond het jaarthema, de filmvoorstellingen, de schoolreizen… doorbreken vaak de traditionele onderwijsvormen en laten leerlingen en leerkrachten van verschillende afdelingen samen genieten van of samen meewerken aan iets. We ervaren dat deze activiteiten een sfeer van verbondenheid creëren tussen leerlingen en leerkrachten. Bovendien bieden ze de leerlingen de kans om zich op meerdere terreinen te ontplooien.

 

een school zijn die democratisch is

Wij willen de leerlingen een democratische stem geven in het schoolgebeuren en hen begeleiden in het vormen van een persoonlijke mening. Ze leren zorg dragen voor zichzelf en de ander. Ze leren ook omgaan met verantwoordelijkheid naar zichzelf, de anderen en de hele maatschappij toe, wat hun zelfvertrouwen alleen maar ten goede komt.

 

een school zijn met een hart voor ieder kind

Mede door een preventief beleid willen wij een school zijn waar iedereen zich veilig en geborgen voelt, een school waar elke leerling zichzelf kan en mag zijn, waar hij leert omgaan met zijn eigen gevoelens en gedachten en ze ook durft uiten. We leren de kinderen ook een hart te hebben voor elkaar, de ander zijn gevoelens en gedachten te respecteren en elkaar hierbij te helpen en te steunen waar het kan.